Gmina i Miasto Okonek zaprasza do udziału w biegach i nordic walking

MENU 

REGULAMIN

XXIX PÓŁMARATONU LIPCOWEGO-21,1km (trasa posiada atest PZLA)

MISTRZOSTWA SZTAFET W PÓŁMARATONIE – 4 x 5,3km (21,1km)

(4 osoby w tym co najmiej 1 kobieta)

 

I. CEL IMPREZY

 • Promocja Miasta i Gminy Okonek.

 • Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia.

II. TERMIN

Start: 17.07.2016r. godz. 10.00.

III. MIEJSCE

Okonek, ul. Stockelsdorf.

IV. ORGANIZATOR

Burmistrz Okonka

V. WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Okoneckie Centrum Kultury w Okonku

 • Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Okonek

VI. ZAPISY

 1. On-line do dnia 14.07.2016 do godziny 23:00 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.czas-start24.pl

 2. W biurze zawodów - weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów, budynek straży pożarnej ul. Stockelsdorf, które czynne będzie:

16 lipca 2016r. od godz. 18.00 – 21.00.

17 lipca 2016r. od godz. 7:30 – 9.30.

VII. OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa indywidualna:

Pakiet podstawowy (pamiątkowy odlewany medal, napój, baton, posiłek regeneracyjny):

- 30 zł do dnia 31.05.2016r.

- 40 zł do dnia 30.06.2016r.

- 50 zł do dnia 14.07.2016r.

    - 70 zł w biurze zawodów

Pakiet premium (pakiet podstawowy + koszulka):

    - 50 zł do dnia 31.05.2016r.

   - 60 zł do dnia 30.06.2016r.

Opłata startowa sztafet (4 osoby minimum 1 kobieta):

Pakiet podstawowy (pamiątkowy odlewany medal, napój, baton, posiłek regeneracyjny):

- 120 zł do dnia 31.05.2016r.

- 160 zł do dnia 30.06.2016r.

- 180 zł do dnia 14.07.2016r.

- 200 zł w biurze zawodów

Pakiet premium (pakiet podstawowy + koszulka):

- 200 zł do dnia 31.05.2016r.

- 240 zł do dnia 30.06.2016r.

Wpłaty dokonywać na konto:  HERKULES SP. Z O.O. SP. K., Ulica Romualda Traugutta 35/13, 75-569 Koszalin, Numer konta 90 1240 1428 1111 0010 6220 6786 z dopiskiem: „Opłata startowa - Półmaraton Lipcowy” imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia

OPŁATA STARTOWA NIE PODLEGA ZWROTOWI, ANI PRZEKAZANIU NA INNE OSOBY.

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2. Pomiar czasu za pomocą chipów, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora www.czas-start24

3. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:

 • W biegu głównym na dystansie 21,1 km będą prowadzone klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

  1. K/M-1 do 19 lat

  2. K/M-2 20-29 lat

  3. K/M-3 30-39 lat

  4. K/M-4 40-44 lat

  5. K/M-5 45-49 lat

  6. K/M-6 50-54 lat

  7. K/M-7 55-59 lat

  8. K/M-8 60-64 lat

  9. K/M-9 65-69lat

  10. K/M-10 70 lat i więcej

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

4.W składzie każdej sztafety musi wystąpić minimum 1 kobieta. Każdy pokonuje jedno okrążenie o długości ok. 5,3 km.

5.Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.

6. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

X. WYRÓŻNIENIA

INDYWIDUALNIE

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

za miejsca I – VI puchar + nagroda

W kategoriach wiekowych (nie dublują się z klasyfikacją generalną):

za miejsca I – III upominek

Kategoria osób niepełnosprawnych: upominki dla wszystkich

SZTAFETY

W klasyfikacji generalnej: za miejsca I – VI puchar + upominki

WSZYSCY UCZESTNICY

Na mecie otrzymają odlewany medal okolicznościowy. Losowanie upominków wśród wszystkich uczestników.

XI. TRASA

 1. START i META Okonek, ul. Stockelsdorf

 2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.

 3. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się w biurze zawodów.

 4. Trasa przebiega po asfalcie - pętla ok. 5,3 km.

XII. DEPOZYT

 1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu.

 2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich

dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.

 1. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XIII. UBEZPIECZENIE

1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.

 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).

 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

 4. Organizator zapewnia miejsca noclegowe w Hali Sportowo-Widowiskowej w Okonku. Jednak całe wyposażenie leży po stronie uczestnika.

 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu ulicznego.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.

 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.

 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.

 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.

 12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.

 13. Każdy zawodnik w biegu głównym otrzymuje numer startowy, który po biegu upoważnia do otrzymania posiłku i wodę na trasie.

 14. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora celem podania wyników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).

 15. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.

 16. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, , Policja, przedstawiciele Straży Miejskiej oraz wolontariusze.

 17. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.

 18. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem : www.herkules.og.pl    e-mail: biuro@herkules.org.pl       tel. 691 116 224.